Compassionate Sage 60 tabs

Compassionate Sage 60 tabs

$24.90
$22.15
This item is currently on a manufacturers back-order !
Free Shipping on our Vitamin Supplements!
HISTORICAL ANTECEDENT Hu Po Yang Xin Dan

Only the finest hand-selected Chinese herbs are used. Rigorous manufacturing standards are applied at each stage of production.

Ingredients Dragon bone, Sour jujube seed, Polygala root, Biota seed, Poria, White Asian ginseng root, Altaica rhizome, Longan fruit, Red sage root, Mimosa tree bark, Amber resin, Coptis rhizome, Dong quai root, Reishi fruiting body, Chinese licorice root

(Long gu (sheng), Suan zao ren (chao), Yuan zhi (da), Bai zi ren, Fu ling kuai, Ji lin bai ren shen, Jiu jie shi chang pu, Long yan rou, Dan shen, He huan pi, Hu po, Chuan huang lian, Dang gui shen, Ling zhi, Gan cao)
Scroll to top