Dynamic Warrior 2 Oz

Dynamic Warrior 2 Oz

$51.09
Save $2.21
Was $53.30
+
Total Price:
Free Shipping on our Vitamin Supplements!
Dietary Supplement

HISTORICAL ANTECEDENT Jin Gui Shen Qi Wan

INGREDIENTS Eucommia bark, Morinda root, Broomrape stem, Psoralea fruit, Rehmannia root (prepared), Chinese dodder seed, Achyranthes root, Schisandra fruit, Chinese yam rhizome, Asiatic cornelian cherry, Lycium fruit, Chinese red ginseng root, Sichuan aconite root, Dong quai root head, Chinese cinnamon bark, Chinese red ginseng tail.

Du zhong, Ba ji tian, Rou cong rong, Bu gu zhi, Shu di huang, Tu si zi, Huai niu xi, Wu wei zi, Shan yao, Shan zhu yu, Gou qi zi, Shi zhu hong ren shen, Zhi fu zi, Dang gui tou, Rou gui, Shi zhu hong ren shen (tail). Water 55% to 65% by volume Alcohol 18% to 22% by volume Ask Our Experts
Scroll to top