Restore Integrity 1 Oz By Kan Herbs

Restore Integrity 1 Oz By Kan Herbs

$26.78
Save $2.12
Was $28.90
This item is currently on a manufacturers back-order !
Free Shipping on our Vitamin Supplements!
HISTORICAL ANTECEDENT Sang Piao Xiao S

INGREDIENTS Dragon bone, Mantis egg-case, Polygala root, Altaica rhizome, Poria, Sharp-leaf galangal fruit, Chinese yam rhizome, Lindera tuber, Asiatic cornelian cherry, Chinese red ginseng root, Schisandra fruit, Dong quai root head, Chinese licorice root, Chinese red ginseng tail.

Long gu (sheng), Sang piao xiao, Yuan zhi (da), Jiu jie chang pu, Fu ling kuai, Yi zhi ren, Shan yao, Wu yao, Shan
Scroll to top